Reino protoctista

Phyla:

Actinopoda
Apicomplexa
Archaeprotista
Chlorophyta
Chrysomonada
Chytridiomycota
Ciliophora
Cryptomonada
Diatoms
Dinomastigota
Discomitochondria
Eustigmatophyta
Gamophyta
Granuloreticulosa
Haplospora
Haptomonada
Hyphochytriomycota
Labyrinthulata
Microspora
Myxomycota
Myxospora
Oomycota
Paramyxa
Phaeophyta
Plasmodiophora
Prymnesiophyta
Rhizopoda
Rhodophyta
Xanthophyta
Xenophyophora
Zoomastigota